مانا مخفف مرجع اطلاعات نساجي ايران، نرم افزار نساج را به جامعه نساجي ايران هديه ميكند. نساج، يك بستر پايه در تجارت الكترونيك است، كه زمينه توسعه مبادلات بين شبكه نساجي ايران و حتی فروش محصولات را فراهم مي كند. توسعه مبادلات به كاهش واسطه ها و افزايش سرعت و مزيت در قيمت تمام شده خواهد انجاميد. لطفا نرم افزار نساج را به همكاران صنعت نساجي معرفي كنيد.